Din ansøgning om gældssanering er som en jobansøgning. Er der fejl og mangler i ansøgningen, kommer du ikke i betragtning til gældssanering.

For at ansøge om gældssanering skal du bruge en blanket. Den finder du her.

Du skal udfylde hele skemaet fyldestgørende og uden at udelade noget, da den hyppigste afslagsårsag er et mangelfuldt ansøgningsskema. Det kan specielt være svært at besvare spørgsmålene om dine aktiver og passiver, men der er ingen vej udenom – mangler der noget, bliver din ansøgning afslået.

Det, du noterer i ansøgningsskemaet, er også med til at afgøre, hvilke uddybende spørgsmål du bliver stillet i skifteretten, hvis din ansøgning accepteres.

Kender du formålene med spørgsmålene i ansøgningsskemaet, og forstår du din egen sags styrker og svagheder i forbindelse med gældssanering, står du klart stærkest til at få gældssanering.


Få professionel hjælp til din gældssanering
Start med en gratis gældssamtale


Hvordan foregår en ansøgning om gældssanering?

Inden du endeligt får gældssanering, skal din sag igennem en længere kompliceret proces, hvor der er mange faldgruber for dig.


Det indledende møde

Når skifteretten i din retskreds har modtaget din ansøgning, ser de den igennem for at finde afslagsårsager. Du vil allerede her kunne modtage en forhåndsafvisning.

Hvis din ansøgning derimod er godt gennemarbejdet og uden mangler, vil du modtage en indkaldelse til ”det indledende møde”.

Mødet har til formål at finde ud af, om der skal indledes en gældssaneringssag eller ej. Indledes din sag, har du gode chancer for at få gældssanering. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt til specielt dette møde. Hvis du kender og forstår din sags svagheder, så ved du, hvad der vil blive spurgt kritisk ind til.

Med DinGæld har du en økonomisk rådgiver med dig hele vejen. Bestil en gratis samtale og hør mere.


Din sag behandles af skifteretten

Indledes din sag, ansætter skifteretten en medhjælper (advokat) til at behandle din sag. Udgifterne til denne, og andre udgifter forbundet med din sag, betales typisk af statskassen.

Bemærk, at medhjælperen ikke er din advokat og varetager ikke dine interesser. Medhjælperen er skifterettens forlængede arm. Bliver medhjælperen bekendt med forhold, der danner grundlag for afslag til gældssanering, så vil skifteretten tage stilling til, om din sag skal fortsætte.

DinGæld er din rådgiver i processen og varetager dine interesser. Kontakt os i dag.

Straks efter mødet annonceres din sag i Statstidende, hvor kreditorerne opfordres til at melde deres krav indenfor 8 uger. Hvis din liste over kreditorer ikke er fyldestgørende, eller hvis du har private kreditorer, kan der også blive annonceret i lokale og almindelige blade.

Medhjælperen registrerer dig i RKI og informerer dig om at stoppe alle eventuelle afdrag til dine kreditorer, så der ikke sker forfordeling blandt dem.


Gældssaneringsforslaget

Du skal komme med et rimeligt og realistisk bud på, hvad du kan afdrage til dine kreditorer. Medhjælperen udarbejder sideløbende et udkast til et budget, og hvad medhjælperen mener, du kan betale til dine kreditorer. Hvis din og medhjælperens vurdering ikke stemmer overens, kan det betyde, at gældssaneringen falder til jorden.

Vi hjælpe dig med at beregne og forberede et realistisk gældssaneringsforslag til dig. Få professionel hjælp til din gældssanering af os her.

På et efterfølgende møde har dine kreditorer mulighed for at komme med indsigelser mod din gældssanering og andre oplysninger, der kan påvirke din sag.


Tildeling af gældssanering

Får du gældssanering, vil du efterfølgende få en kopi af kendelsen samt en liste, hvoraf det fremgår, hvilke beløb der skal betales til kreditorerne – medmindre afgørelsen går på, at hele din gæld skal bortfalde.

Der betales én gang årligt, og det er dit eget ansvar at spare op og betale det fulde beløb rettidigt.

Gældssanering kan efter kendelsen stadig frafalde under selve gældssaneringens forløb på de typisk 3 år, hvis du overtræder nogle af de krav, der stilles ved gældssaneringen – såsom at du ikke betaler rettidigt.

Der kan også være tale om at afdragenes størrelse skal ændres, hvis du for eksempel får mere i løn, inden du er gældfri. Det er i så fald dine kreditorer, der skal bede skifteretten om ændringen. Der er dog typisk en bagatelgrænse på 1.000 kroner om måneden, før dette overhovedet overvejes.

Modtager du ”tilfældige” beløb efter kendelsen (fx lottogevinst og i visse tilfælde arv ), skal afdragenes beløb ikke ændres, og du kan i så fald beholde beløbet eller udbetale din gældssaneringsdividende og derved blive gældfri endnu hurtigere.


Afslag på gældssanering

Afvises din ansøgning, eller får du afslag på gældssanering, har du mulighed for at klage til Landsretten. Dette skal gøres indenfor 14 dage og koster dig 400 kroner. Skifterettens medhjælper hjælper dig ikke med dette.

Hvis ikke du kan få gældssanering, kan du søge igen, når forholdene der gav dig afslaget, har ændret sig.


Vi ved, hvad der skal til for at få gældssanering nu eller senere
Bestil en gratis gældssamtale og lad os hjælpe dig